HOTEL CREOLINE

IVK 247 ANKADIFOTSY BEFELATANANA
101 Antananarivo