Palm Hôtel

Palm Hôtel

Antsahavola
101 Antananarivo